Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Değişikliği
22 Kasım 2021

20 Kasım 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31665

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –22/5/2014tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1/B’sindeyer alan “Anestezi teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümüne aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Anesteziyoloji vereanimasyonuzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayıentübeeder.Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayıentübeedebilir.

ı) Tabip sorumluluğundaparenteralgirişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygunparenteralgirişim ile uygular.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sindeyer alan “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümün (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Uzman tabip gözetiminderadyonüklidgörüntüleme vefloroskopiyapar.

g) Tabip sorumluluğundaradyoopakmaddeenjeksiyonuyapar.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sindeyer alan “Acil tıp teknikeri” başlıklı bölümün (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan herhangi biriyle uygular.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları,endotrakealentübasyon, gerekli hallerdekrikotirotomi,invaziv/noninvazivmekanikventilasyonve oksijen uygulamaları yapar.

c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalardastabilizasyon, yara kapatma ve basit kanamakotrolüve iğnedekompresyonuygulaması yapar.”

“d) EKG vemonitörizasyonile ritim değerlendirmesi yapar,defibrilasyon,kardiyoversiyon,externalpacemakeruygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sindeyer alan “Acil tıp teknisyeni” başlıklı bölümün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetkili sağlık meslek mensubunun sorumluluğunda hastaya uygunparanteralgirişim yapar.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sine aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

Biyomedikal mühendisi

a) Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygular.

b) Tıbbi cihaz ve biyomedikal teknik hizmetlerin; bakım, onarım,kalibrasyongibi tedarik süreçlerinin teknik şartname hazırlığı, hizmeti ifa, muayene ve kabul bölümlerinde teknik uzman olarak görev alır.

c) Tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi cihaz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlar.

ç) Tıbbi cihazların güvenli ve verimli kullanımına ilişkin sağlık personelini bilgilendirir, eğitim verir ve gerekli tedbirleri alır.

d) Biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların sağlık tesisi içerisindeenvanterkayıtlarının oluşturulmasını, güncellenmesini ve izlenebilirliğini sağlar.

e) Dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal mühendisliği ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkinkriterlerinmevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.

f) Sağlık tesislerinde bulunan biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların aktif çalışma zamanlarının izlenebilirliğini sağlar ve ekonomik ömrünü tamamlayanekipmanlarınhurda, enkaz ve köhneye ayrılması ile bertaraf süreçlerinde teknik uzman olarak bilgi desteği sağlar.

g) Tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım,kalibrasyon, kurulum, söküm ve taşıma gibi teknik işlemleri planlar ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar.

Gerontolog

a) Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar,geriatrikhizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

b) Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendirir.

c)GerontolojikDeğerlendirme Raporu (GDR) düzenler.

ç) Yaşlı ziyaretleri yaparak; yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

d) Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere; sosyalizolasyonunönlenmesine yönelik sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.

e)Gerontolojikhizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlenmesini sağlar.

f) Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar.

g) İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar.”

MADDE 6 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/5/2014

29007