T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

2020/2. Dönem 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İşlemleri Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020

2020/2. Dönem 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İşlemleri


2020/2. Dönem 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İşlemleri

 

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2020/2. dönem 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası; Bakanlığımızın “4924 Sözleşmeli Personel” konulu 2018/9 sayılı Genelgesi doğrultusunda Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelden sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

 • 1-2020/2. Dönem 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası münhal kadroları ve kura takvimi www.antalyasm.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

  2-Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

 • 3-2020/2. Dönem 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurasına sadece Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Tesislerinde kadrosu bulunan Tabip ve Uzman Tabip unvanlı personel müracaat edebilecektir.

 • 4-2020/2. Dönem 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası başvurularına; aşağıdaki çalışma takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapacak olan personelin, Atama Talep Formunu eksiksiz doldurarak, başvuru formunu imzalayıp, amirine veya bağlı bulunduğu kuruma onaylatarak, Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Personel Atama Birimine ulaştırması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra Müdürlüğümüze gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 5-26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen Personel Dağılım Cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.

 • 6- Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı sağlanacaktır.

 • 7- Başvuru tarihi itibariyle, halen 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonda görev yapan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 8-Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki sözleşmeli pozisyon sayısı, çalışan personel sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak yapılacaktır.

  9-Başvuru tarihi itibariyle, herhangi bir nedenle (askerlik, doğum vb.) ücretsiz izinli durumunda bulunan personelin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

 • 10-Öncelikle pozisyonun bulunduğu birimde çalışan personelin başvurusu değerlendirilecektir.

 • 11-Tabip ve Acil Tıp Uzman Tabibi pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu hastanenin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.

 • 12-Devlet Hizmet Yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.

 • 13- Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmeti Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

 • 14- Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

 • 15- Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

 • 16-Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan personelin kendi biriminde unvan ve branşında boş pozisyon bulunduğu takdirde, diğer birimlerde bulunan vizeli pozisyonlar için yapacağı tercihleri değerlendirilmeyecektir.

 • 17- İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı il merkezinden ve aynı ilin ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, il merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı ilin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

 • 18-Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü ile hizmet sözleşmesinin 13 üncü maddesinde yer alan, “Sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler iki yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne göre ilgili süreyi tamamlamayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 19-İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi işlemleri ve sözleşmenin feshinden sonra Devlet Memurluğuna atama işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.

 • 20-Sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden sözleşmelerinin bitiminde Devlet Memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, eski görev yaptıkları birime yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.

 • 21-İlgili atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hizmeti aksatmayacak şekilde sağlanacaktır.

 • 22- Başvuru evrakı eksik, imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 30/10/2020 tarihi saat 17.30’dan sonra Müdürlüğümüze gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 23-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven yerleştirmeye dâhil edilen ve değerlendirme sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • 24-Yerleştirme sonuçları ve inceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, red gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Antalya İl Sağlık Müdürlüğü www.antalyasm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • 25-Münhal kadrolar aşağıya eklenmiştir.
 • 26-Çalışma takvimi aşağıya çıkarılmıştır.

EK
atama talep formu.xls

 

Münhal Kadrolar

KURUM ADI

UNVAN ADI

MÜNHAL KADRO

Antalya İbradı Toplum Sağlığı Merkezi

Tabip

1

Akseki Toplum Sağlığı Merkezi

Tabip

1

Akseki İlçe Devlet Hastanesi

Tabip

2

Akseki İlçe Devlet Hastanesi

Uzman Tabip

2

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tabip

2

Elmalı Devlet Hastanesi

Tabip

1

Finike Devlet Hastanesi

Tabip

1

Kemer Devlet Hastanesi

Tabip

1

Kumluca Devlet Hastanesi

Tabip

2

Manavgat Devlet Hastanesi

Tabip

1

 

 

        

TABİP VE UZMAN TABİP PERSONELİN 4924 SAYILI KANUNA TABİ VİZELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRME KURASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ATAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ

26/10/2020

30/10/2020 Mesai Bitimi

Münhal Kadroların Açıklanması ve

Başvurularının Alınması

02/11/2020

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

03/11/2020

KURA GÜNÜ SAAT:15.00

Kura Yeri: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

04/11/2020

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

05/11/2020

Sonuçlara İtirazların Kabulü

06/11/2020

Kura ile İlgili İtirazların Değerlendirilmesi ve Nihai Sonuçların İlanı

09/11/2020-13/11/2020

Sonuçların Uygulanması (çkys/ikys atama işlemleri)

15/11/2020

(15.11.2020 tarihi hafta sonuna denk geldiği için sözleşme imzalama işlemleri 16.11.2020 tarihinde yapılacaktır.)

 

Sözleşme imzalanması (İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

Paylaş