overlay

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik Yapılmıştır.

14.08.2020 tarih ve 23642684-010.99-1205 sayılı Makam Olur’u ile Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.

Ancak Tarifenin yayımlanmasından günümüze kadar geçen süre zarfında, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda işlem fiyatlarında değişiklik yapılmasına ve yeni işlemlerin tarifeye eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda 14.08.2020 tarih ve 23642684- 010.99-1205 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nin yürürlükten kaldırılması ve 21.01.2021 tarih ve 23642684-010.99-133 yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe konulmuştur.
Ek-1 Usul ve Esasların 6.1 Yoğun Bakım Hizmetleri maddesi ğ) fıkrasında yer alan  “Paket Fiyat Listesinde yer alan bir işlem sonrası hastanın yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyması halinde; Yoğun bakım paket fiyatının tamamı, işlem paket bedelinin % 50 si alınarak faturalandırılır.” ibaresinin “Paket Fiyat Listesinde yer alan bir işlem sonrası hastanın yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyması halinde; yoğun bakım hizmetleri hizmet başı olarak fatura edilir.” şeklinde değiştirilmesi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Ek-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesine 180.514 kodu ile Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine SA301020 kodu ile Branda Sedye Uygulaması eklenmiştir.

Makam Olur'u

Makam Olur'u 2

EK-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları

Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

EK-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

EK-6- TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi

EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi

EK-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesi