T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

YEDEK SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİMİ HAKKINDA 5. AŞAMA (14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI) Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020

YEDEK SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİMİ HAKKINDA 5. AŞAMA (14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI)


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

14.000 Sürekli İşçi Alımından;

Müdürlüğümüze (340 Temizlik Görevlisi, 20 Güvenlik Görevlisi, 7  Hastane Klinik Destek Elemanı) asil sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.  

Buna göre :
1- Göreve başlamayan, evrak teslim etmeyen ve ataması uygun görülmeyen Asil Temizlik Görevlisini tamamlamak amacıyla; 179, 180 ve 181. yedek Sürekli İşçi Temizlik Görevlisinden 21/10/2020 - 23/10/2020 tarihleri arasında evrak teslimi alınacaktır. 


Bu kapsamda ; 

1- Yedek hak sahiplerinden göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte 21/10/2020 Çarşamba günü saat 08:30-17:30 ile  23/10/2020 Cuma günü saat: 08:30-17.30 tarihleri arasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında teslim alınacaktır. (Hüsnü Karakaş mah. Kepez Devlet Hastanesi yerleşkesi Kepez / ANTALYA) Posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
3- Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki yedek hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.
4- Yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan, hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri hariç istenilen belgeler bizzat yedek hak sahibi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.
5- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yedek olarak yerleştirilen yedek hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.
6- Başvuru evrakı teslim edecek işçilerin ilan metinlerinde belirtilen evrakları tamamlandıktan sonra Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir. Başvuru evraklarını tamamlamadan gelen işçilerin başvuruları alınmayacaktır. 
7- Başvuru evrakı teslim etmeye gelen işçilerin COVİD-19 salgını nedeniyle maske takarak gelmeleri rica olunur.
8- Bu duruyu tebligat yerine geçmekte olup, ayrıca kişilerin adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

         
          Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde yedek olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin Ek-1’de yer alan başvuru evrakları İl Sağlık Müdürlüklerince kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacak, uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları  ÇKYS’de belirtilen modüle girilecek olup atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

NOT : Daha önce Müdürlüğümüze evrak tesliminde bulunan adayların sadece yeni tarihli adli sicil kaydını (e-devlet çıktısı) teslim etmeleri yeterlidir.

EKLER :
Mal Bildirim Formu.docx
Başvuru Formu.docx
Göreve Başlayış İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.pdf

Paylaş